ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزا,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار

دانلود فایل

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد  گرایش: حسابداری ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 148 صفحه ورد قابل ویرایش بافرمت doc چكیده: این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد . محافظه كاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سودكه معیار سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه  معیار  ترازنامه ای است  مورد اندازه گیری قرار می گیرد . لذا در این تحقیق رابطه هزینه سرمایه با محافظه كاری بر مبنای این دو معیار سنجیده می شود . با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 86 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق نشان داد كه بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شركت ها و محافظه كاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود  رابطه منفی وجود دارد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد . علت واكنش متفاوت هزینه سرمایه نسبت به دو معیار محافظه كاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است . چرا كه معیار عدم تقارن زمانی سود یك معیار سود و زیانی است در حالیكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یك معیار ترازنامه ای است . مقدمه: تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در واقع در این تحقیق، محافظه كاری با استفاده از دو معیار عدم تقارن زمانی سود كه به بررسی تفاوت بین واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از دیدگاه سود و زیانی و همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه معیاری ترازنامه ای و حاصل تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد، در قلمرو زمانی بین سالهای 1380تا 1387 در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می دهد.همچنین آنكه در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق كه “آیا بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد؟ ” هستیم. تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است كه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق كه عبارتند از: فرضیه اول: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است. فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منفی است. از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. Abstract: This research is considering the assessment of relation between conservativeness in accounting and capital expenses among approved companies in the stock market. The conservativeness is being measured based on asymmetric timeliness of earning which is criterion of profit and loss,and also it is based on the value of market to the value of share book which is criterion of balance sheet.Therefor in this research, the relation between capital expenses and conservativeness is being measured with considering of these two criterions. Based on information of the financial notes and shares prices of 86 approved companies in the stock market in negotiable papers during 1380 till 1387 and also by using of the linear poly variant regression analysis and with the help of SPSS, research shows that there is a negative relation between capital expenses based on the portofvey of companies and conservativeness based on the asymmetric timeliness of earning. Another result is this fact that based on the ratio of market value to book value of stocks,there is a positive and meaningful relation between the capital expenses and the conservativeness. The reason of different reaction in the capital expenses in regard to the two criterions of conservativeness is due to the difference between the structure of these two criterions.As a matter of fact, the reason is because the asymmetric timeliness of earning is a profit and loss criterion, while the ratio of market value to book value is a balance sheet criterion. فهرست مطالب چكیده:..  1 مقدمه:..  2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1.      مقدمه :   4 2-1. بیان مسئله    5 3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق          7 4-1. اهداف تحقیق 8 5-1.فرضیه های تحقیق       9 6-1.روش تحقیق   9 7-1.مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق            10 8-1 .قلمرو تحقیق  11 1-8-1. قلمرومكانی:           11 2-8-1. قلمرو زمانی:          11 3-8-1. قلمرو موضوعی:     11 9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق         12 10-1. ساختار تحقیق          12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 . مقدمه         15 2-2. محافظه كاری در گزارشگری مالی           16 1-2-2.تعریف محافظه كاری 16 2-2-2 . جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری  19 4-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری  23 1-4-2. معیارهای خالص دارایی ها     24 2-4-2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی  24 6-2. رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB            29 7-2. معیارهای محافظه کاری            29 1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام 29 2-7-2.  معیار عدم تقارن زمانی سود   30 3-7-2. رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود  31 8-2. هزینه سرمایه 33 1-8-2 . مفروضات الگوی هزینه سرمایه          36 2-8-2.نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری     42 3-8-2. نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی  42 4-8-2 .كاربرد مفهوم هزینه سرمایه    43 5-8-2 .عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه  43 6-8-2. ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه        45 7-8-2 .ارتباط بین كیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه كاری و هزینه سرمایه 46 8-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود   50 9-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام….            50 9-2- بخش دوم :پیشینه تحقیق            51 10-2. پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازكشور   51 1-10-2- نقش اطلاعاتی محافظه كاری 52 2-10-2- محافظه كاری در حسابداری  52 3-10-2-بررسی محافظه كاری در میان شركت های انگلیسی و امریكایی        53 4-10-2-بررسی رابطه محافظه كاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران كه باعث زیان شركت می گردد….           54 5-10-2-بررسی رابطه بین محافظه كاری و راهبری شركتی با توجه به تركیب اعضای هیات مدیره…        54 6-10-2-اطلاعات و هزینه سرمایه      55 7-10-2- ارائه مجدد در  حسابداری و ریسك اطلاعاتی      56 8-10-2- هزینه سرمایه و ویژگیهای كیفی سود   56 9-10-2- محافظه كاری حسابداری و هزینه سرمایه          57 11-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران           59 1-11-2-عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه كاری در گزارشگری مالی        59 2-11-2-بررسی رابطه بین ویژگیهای كیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی   60 3-11-2- شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن          60 4-11-2-رابطه كیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران           61 5-11-2-بررسی رابطه بین كیفیت سود و هزینه سرمایه در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران      62 6-11-2- محاسبه هزینه سرمایه یك واحد تجاری 62 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه:         65 2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش         66 3-3. جامعه آماری 66 4-3 .  قلمرو موضوعی.      67 5-3 . قلمرو زمانی و مكانی   67 6-3 . روش گردآوری اطلاعات          67 7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات            68 1-7-3- متغیرهای مستقل(توضیحی(:   68 2-7-3- متغیر وابسته :        69 8-3 . چگونگی بررسی فرضیه ها      69 1-8-3 . بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی:   69 2-8-3 .آزمون معنی دار بودن فرضیه ها          70 3-8-3 .آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل       70 4-8-3. آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی((R         71 5-8-3 .آزمون خود همبستگی بین مشاهدات       72 9-3 روش آزمون فرضیه ها :            72 1-9-3: آزمون فرضیات       72 2-9-3.آزمون فرضیه اول:   74 3-9-3 . آزمون فرضیه دوم   75 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها 1-4-‏ مقدمه:         77 2-4 .آمار توصیفی 77 3-4 : ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق     79 4-4 : نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی 80 5-4.  نتایج آزمون فرضیه های تحقیق  80 1-5-4 .نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 82 1-1-5-4. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش تشكیل پرتفوی        84 2-1-5-4 .خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش پرتفوی       91 2-5-4 .نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 91 6-4.  خلاصه نتایج            93 7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها     94 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه:          96 2-5. خلاصه یافته های تحقیق           97 3-5. نتایج حاصل از تحقیق  98 4-5 . محدودیتهای تحقیق     99 5-5. پیشنهادها      100 1-5-5. پیشنهاد برخاسته از تحقیق      100 2-5-5 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی      101 پیوستها منابع و ماخذ: منابع فارسی:        131 منابع لاتین:          132 چکیده انگلیسی.135 فهرست جداول جدول (1-2 ): خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه كاری و هزینه سرمایه            57 جدول ( 2-2) : خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با محافظه كاری و هزینه سرمایه 63 جدول (1-4) : آمارهای توصیفی متغیر های مدل تحقیق     78 جدول (2-4): ماتریس ضریب همبستگی متغیر های تحقیق برای مدل اصلی     79 جدول (3-4):نتایج برآورد فرضیه اول بر اساس مدل كلی    83 جدول (4-4) : طبقه بندی شركت ها بر اساس اندازه هزینه سرمایه    84 جدول (5-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 12 تا 19 درصد هزینه سرمایه      85 جدول (6-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 20 تا 27 درصد هزینه سرمایه      87 جدول (7-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 28 تا 35 درصد هزینه سرمایه      88 جدول (8-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 36 تا 43 درصد هزینه سرمایه      89 جدول (9-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 44 تا 51 درصد هزینه سرمایه      90 جدول (10-4) :خلاصه نتایج حاصل از اندازه گیری محافظه كاری بر اساس پرتفوی       91 جدول (11-4) : نتایج برآورد فرضیه دوم بر اساس مدل كلی            92 جدول 12-4 : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها         94 جدول (1-5) خلاصه نتایج و یافته های تحقیق     97

 • سمینار برق کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال

  سمینار برق کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال دانلود فایل سمینار برق کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده…

 • پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

  پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود فایل پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا چكیده : - پایان نامه ای…

 • تحقیق زندگینامه آلفرد هیچكاك

  تحقیق زندگینامه آلفرد هیچكاك دانلود فایل تحقیق زندگینامه آلفرد هیچكاك آلفرد هیچكاك، متولد آگوست 1899 ، لندن ،‌ فرزند یك فروشنده كالا و میوه سال فوت: 1980 . خانواده او كاتولیك بودند و آلفرد را به یك مدرسه یسوعی در…

 • پاورپوینت بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم

  پاورپوینت بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم,دانلود پاورپوینت سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم دانلود فایل پاورپوینت بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم 26 صفحه و…

 • پروژه بودجه 3

  بهای تمام شده فروش رفته,بهای تمام شده واحد,پروژه بودجه 3,ترازنامه,تولید,خرید مواد,داده ها,دستمزد,سربار,سود و زیان,فروش,گردش وجوه نقد,مصرف مواد,موجودی پایان دوره,نقد,هزینه عملیاتی دانلود فایل پروژه بودجه 3 این فایل شامل پروژه فایل اكسل در رابطه با بودجه می باشد. فهرست مطالب:داده هافروشتولیدمصرف…