بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

ارزش افزوده اقتصادی,بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها,تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها,خصوصی سازی شرکتهای دولتی

دانلود فایل

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1 بیان مسئله 4 3-1 تاریخچه تحقیق. 5 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6 5- 1 اهداف تحقیق. 6 6-1 چارچوب نظری تحقیق. 7 7-1 فرضیات تحقیق. 7 8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 8 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه: 11 2-2بخش اول ) خصوصی سازی. 11 1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 11 3-2 اهداف خصوصی سازی. 12 4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی. 13 1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14 2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص… 14 3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی. 15 4-4-2روش چهارم : تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر. 15 5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی… 15 6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد 16 5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان. 17 6-2خصوصی سازی در ایران. 19 7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی. 22 8-2 مشكلات خصوصی سازی. 22 9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی. 23 1-9-2شاخص های سنجش عملكرد 23 10-2معیارهای مالی سنتی. 25 1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها  (ROI) 26 2-10-2سود باقی مانده (RI) 26 3-10-2بازده فروش (ROS) 27 4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27 5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27 11-2 دلایل مطرح شدن EVA.. 28 12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 29 13-2سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات ( NOPAT ) 34 14-2 نرخ بازده سرمایه 35 1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35 2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39 15-2 استاندارد سازی EVA.. 40 16-2 اهمیت و كاربرد EVA.. 41 17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43 18-2 مزایای EVA.. 46 19-2 معایب EVA.. 48 20-2 نتیجه گیری. 48 21-2سابقه تحقیق. 48 1-21-2 تحقیقات جهانی. 48 2-21-2 تحقیقات در ایران. 50 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه: 53 2-3 روش تحقیق. 53 3-3 اهداف تحقیق. 53 4-3 فرضیات تحقیق. 53 5- 3 دوره زمانی تحقیق. 54 6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54 7-3 جامعه آماری. 55 8-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 56 9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه: 59 2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 72 1-5 نتیجه گیری. 72 1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72 2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72 3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73 2-5 پیشنهادات.. 73 1-2-5 پیشنهادات کاربردی. 73 2-2-5  پیشنهادات آتی. 74 3-5 محدودیت های تحقیق. 75 4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76 پیوستها: پیوست شماره 1: 79 پیوست شماره 2: 80 پیوست شماره 3: 84 پیوست شماره 4: 91 پیوست شماره 5: 97 منابع و ماخذ: منابع فارسی: 104 منابع لاتین: 105 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….106 جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987. 16 جدول 2-2 : آمار واگذاری شركتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21 جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی… 60 جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی. 61 جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی. 61 جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون. 62 جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63 جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65 جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه  نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  65 جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون. 66 جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه  سرمایه 67 جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68 جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه  سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  68 جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 69 جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69 جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی. 75 چكیده: از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شركت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملكرد مدیران چهار رویكرد مورد استفاده قرار می گیرد 1 . رویكرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی 2 . رویكرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم 3 . رویكرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ،  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری 4 . رویكرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویكرد اقتصادی در ارزیابی عملكرد  مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملكرد مالی شركتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است . هدف اصلی این تحقیق این است كه آیا بازدهی و سودآوری شركتهایی كه به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری كرده است یا خیر ؟ نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است  .  مقدمه: خصوصی سازی به مفهوم كاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1. از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به  بهبود كارایی فعالیت شركتها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور یا به منظور «كاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا كارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده  در سال 1369 اشاره كرد. در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی را بر بازدهی و عملكرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است كه نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

 • مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان

  پیشینه توانمندسازی کارکنان,چارچوب نظری توانمندسازی کارکنان,فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کارکنان,مبانی نظری توانمندسازی کارکنان,مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان دانلود فایل در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی

  پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی اهداف تحلیل…

 • مقاله دكوراسیون داخلی ساختمان

  مقاله دكوراسیون داخلی ساختمان دانلود فایل مقاله دكوراسیون داخلی ساختمان بخشهایی از متن مقاله: مقدمه تزئینات داخلی ساختمان نحوه پارتیشن پاراوان دكوراسیون داخلی ساختمان مهمترین عنصر جلوه دهنده تزئینات داخلی است و نمایسازی داخی و خارجی ساختمان بیانگر هنرنمائی هنرمندان…

 • پایان نامه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه

  انجمن حجتیه,پایان نامه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,پروژه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,تحقیق نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,دانلود پایان نامه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,مقاله نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,نقـد مبـانی دانلود فایل پایان نامه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن از سبوس برنج

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن از سبوس برنج,پروژه کارافرینی کارگاه تولید روغن از سبوس برنج,توجیه اقتصادی کارگاه تولید روغن از سبوس برنج,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید روغن از سبوس برنج,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید روغن از سبوس برنج,روغن,سبوس,طرح توجیه فنی کارگاه تولید…