تحقیق چای، خواص آنتی اکسیدانی چای، تولید و مصرف چای

تحقیق چای، خواص آنتی اکسیدانی چای، تولید و مصرف چای

دانلود فایل

چای 1-1-  پیدایش تندی اکسایشی در مواد غذایی 1-2- جلوگیری از اکسایش مواد غذایی 1-3- آنتی ­اکسیدانها 1-4-  آنتی­ اکسیدانهای طبیعی و تغذیه 1-5-  گیاه چای 1-6-  برگ چای 1-7-  ترکیبات شیمیایی چای 1-8-  چای­سازی 1-8-1- تولید چای سیاه 1-8-1-1- پلاس 1-8-1-2- مالش 1-8-1-3- تخمیر 1-8-1-4- خشک کردن و بسته بندی 1-9- تولید و مصرف چای در جهان 1-10- خواص آنتی اکسیدانی تركیبات چای 1-11- تركیبات عصاره چای به عنوان افزودنی غذایی 1-12-  استخراج عصاره چای 2- مواد و روشها 2-1-  مواد شیمیایی 2-2- تهیه و آماده سازی ماده اولیه 2-3- استخراج 2-3-1- استخراج با متانل 2-3-2- روش آگاروال 2-3-3- روش آبی 2-4- اندازه گیری قدرت احیاءکنندگی آهن 2-5- تعیین قدرت آنتی­ اكسیدانی در سیستم مدل اسید لینولئیك  2-6- اندازه گیری عدد پراكسید به روش تیوسیانات 2-6-1- ترسیم منحنی كالیبراسیون 2-6-2- محاسبه میزان پراكسید در نمونه 2-7- محاسبه شاخص اسید تیوباربیتوریك 2-8- تعیین قدرت آنتی ­اکسیدانی در روغن آفتابگردان 2-9- آزمون رنسیمت 2-10- روش آماری 3-1- بازده استخراج 3-1-1- اثر نوع روش بر بازده استخراج 3-1-2- اثر نوع ماده اولیه بر بازده استخراج 3-1-3- اثر متقابل نوع روش و نوع ماده اولیه بر بازده استخراج 3-2- قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره­ های چای 3-2-1- اثر روش استخراج بر قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره چای 3-2-2- اثر نوع ماده اولیه بر قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره چای 3-2-3- اثر متقابل روش استخراج و نوع ماده اولیه بر قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره چای 3-3- فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره­ های چای در سیستم امولسیونی اسید لینولئیک  3-3-1- اثر روش استخراج بر فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره چای 3-3-2- اثر نوع ماده اولیه بر فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره چای 3-3-3- اثر متقابل روش استخراج و نوع ماده اولیه بر فعالیت آنتی ­اکسیدانی عصاره چای 3-4- آزمون رنسیمت 3-4-1- مقاومت حرارتی عصاره آبی برگ جدید چای در روش رنسیمت 3-4-2- اثر غلظت بر کارایی عصاره آبی برگ جدید چای در روش رنسیمت 3-5- اثر افزودن عصاره آبی برگ جدید چای بر اکسایش روغن آفتابگردان در دمای Cْ40  نتیجه ­گیری کلی پیشنهادات :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: چکیده ی بخشهایی از متن: 1-1-  پیدایش تندی اکسایشی در مواد غذایی چربیها سوبسترای اصلی فساد اکسایشی و ایجاد طعمهای بد ناشی از آن محسوب می­شوند. چربیها گروه ناهمگونی از تركیبات شیمیایی هستند که ویژگی مشترک آنها حلالیت در سیستمهای غیر قطبی یا لیپوفیل است(3). تقریبا تمام مواد خامی که صرف تولید مواد غذایی می­شوند حاوی چربی هستند. بخش عمده چربیها را تری­گلیسیریدها و فسفوگلیسیریدها تشکیل می­دهند. تری­گلیسریدها در سلولهای ذخیره­ای­ چربی گیاهان و جانوران تمرکز می­یابند و فسفوگلیسریدها جزئی از غشاء­های بیولوژیکی هستند. ضمن تولید بسیاری از مواد غذایی، چربی به صورت بخشی از فرمولاسیون محصول به آنها اضافه می­شود. چربی اضافه شده در برخی از مواد غذایی مثل مایونز و مارگارین جزء اصلی محسوب می­شود. چربیها در مواد غذایی علاوه بر انرژی­زایی، نقشهایی چون انتقال حرارت، ایجاد طعم و احساس دهانی و حمل ترکیبات مهمی نظیر ویتامینها و مولکولهای معطر محلول در چربی را بر عهده دارند(3،31،78). اکسایش در مواد غذایی، تأثیر سوئی بر رنگ، بافت، طعم و بخصوص ارزش غذایی می­گذارد(31،87). اکسایش لیپیدها پس از فساد میکروبی عامل اصلی کاهش کیفیت فرآورده­های گوشتی محسوب می­شود(18،48). در این فراورده­ها، اکسایش چربی علاوه بر اینکه باعث کاهش کیفیت حسی می­شود، بر اثر واکنش محصولات اکسایشی با عوامل مغذی از قبیل پروتئینها باعث کاهش ارزش تغذیه­ای این محصولات نیز می­گردد. واکنش محصولات اکسایشی با اسیدهای آمینه باعث نابودی آنها می­شود که از این لحاظ اسیدهای آمینه ضروری اهمیت بیشتری دارند(50، 77). واکنشهای اکسایشی و پلیمری شدن بعدی پروتئینها موجب کاهش حل­شوندگی پودر شیر خشک می­شود(92). … … 2- مواد و روشها 2-1-  مواد شیمیایی کلرید آهن III، تیوسیانات آمونیوم، پتاسیم­دی­هیدروژن­فسفات، سدیم­هیدروژن­فسفات، فری­سیانید پتاسیم، اسید کلریدریک، اسید تری­کلرواستیک، متانل، اتانل، اتیل­استات و کلروفرم با خلوص بالا در حد آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان تهیه شد. اسید لینولئیک و کلرید آهنII نیز از شرکت سیگما (انگلستان) تهیه شد. روغن آفتابگردان تصفیه و بی­رنگ شده عاری از آنتی­ اکسیدان از شرکت سه گل خراسان (نیشابور) تهیه گردید. 2-2- تهیه و آماده سازی ماده اولیه برگ سبز چای در اوایل خردادماه سال 1382 از یكی از باغ های منطقه كوزه ­گر محله رامسر در شمال ایران برداشت شد. برگهای جدید و قدیمی به صورت جداگانه برداشت و نگهداری گردید. ضایعات چای سیاه از آخرین الك كارخانه چای­سازی كتالم رامسر تهیه شد. برگها در درجه حرارت Cﹾ100 تا حصول وزن ثابت خشك گردید تا ضمن حذف رطوبت از فعالیت آنزیم پلی­فنل­اكسیداز بازداری شود. نمونه های خشك تا زمان انجام استخراج در دمای Cﹾ4 نگهداری گردید. نمونه­ ها قبل از استخراج آسیاب شدند. 2-3- استخراج برای بررسی اثر روش استخراج و نوع ماده اولیه بر قدرت آنتی اكسیدانی عصاره چای از سه نوع ماده اولیه (برگ جدید، برگ قدیمی و ضایعات سیاه کارخانه چای­سازی) با سه روشی كه در ادامه تشریح شده اند عصاره­گیری گردید. ….

 • تحقیق تمایزپذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف

  تحقیق تمایزپذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف,تمایزپذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف دانلود فایل تمایزپذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف چكیده برجسته شدن تفاوت‏ها و هویت‏های اجتماعی ناشی از سبك‏های مصرف و تنوع اشكال آنها حتی در…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی ادوات کشاورزی

  طرح توجیهی و کارآفرینی ادوات کشاورزی دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی ادوات کشاورزی   ﻣﻘﺪﻣﻪ  اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫـﺎ و ادوات ﮐـﺸﺎورزی ﻣﺪرن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ…

 • یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی

  یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی دانلود فایل به طور معمول، فرآیند آموزش و یادگیری از تعدادی تمرینات ثابت، انتقال و ارزیابی مفاهیم و دانش در مورد یک موضوع استفاده می­کند. آموزش، فرایند کسب تغییرات دائمی نسبی در درک،…

 • پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان

  پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان دانلود فایل پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان چکیده :  همواره تربیت و اداره فرزندان برای نسل آدمی از بزرگترین دغدغه های دیرین و نیز از مهمترین شاخص…

 • پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

  پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دانلود فایل [3]