پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان),پایان نامه مدیریت,کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

دانلود فایل

بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان) در 63 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc چکیده تحقیق این تحقیق در 5  فصل تنظیم شده است. فصل اول طرح تحقیق : که شامل موضوع , اهمیت و فایده تحقیق , علت و هدف تحقیق , طرح مسئله , فرضیه ها , تعریف واژه ها , روش تحقیق , موانع و محدودیتهای تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق  : که در این فصل با استفاده از منابع موجود , سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم , نظریات , مدل ها و تاریخچه می باشد . فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود . و در پایان پیوست ها، منابع و مأخذ آورده می شود. فهرست مطالب عنوان    صفحه فصل اول : کلیات تحقیق       1 1- 1  مقدمه         2 1- 2  بیان مسأله    3 1- 3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   4 1- 4  اهداف تحقیق            5 1- 5  فرضیات تحقیق         5 1- 6  روش انجام تحقیق       6 1- 7  محدودیت های تحقیق  6 1- 8  واژگان کلیدی            6 1-8-1 سازمان      6 1-8-2 مدیران      6 1-8-3 مدیریت عملکرد       7 1-8-4 کارکنان     7 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق       8 2-1 مقدمه           9 2-2 تعریف سازمان            10 2-3 ویژگی سازمان            10 2-4 تعریف مدیریت           11 2-5 نظریه نقش های مدیریتی            11 2-6 سطوح مختلف مدیریت   12 2-7 خلاقیت مدیران            16 2-8 وظایف مدیران            16 2-9 نقش های مدیران در سازمان        18 2-10 تعریف مدیریت عملكرد            18 2-11 اهمیت مدیریت عملكرد            19 2-12 اصول مدیریت عملكرد 20 2-13 عوامل مؤثردر توفیق مدیریت عملكرد       21 2-14  فرایند مدیریت عملكرد            22 2-15 مزایای مدیریت عملكرد            23 2-16 معایب مدیریت عملكرد 25 2-17  پیشینه تحقیق           26 2-18  اهمیت پیشینه در تحقیقات        26 فصل سوم : روش های انجام پژوهش    29 3-1 مقدمه           30 3-2 روش تحقیق   30 3-3 فرایند انجام پژوهش      32 3-4 جامعه آماری  32 3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه    32 3-6   روش گردآوری اطلاعات          34 3-7 تحلیل پرسشنامه           34 3-8 اعتبار یا روایی تحقیق   35 3-9 پایایی تحقیق   36 3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ             37 3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق        37 3-11 خلاصه فصل سوم      38 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش    39 1-4 مقدمه           40 4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    40 4-3  تحلیل های توصیفی     41 4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     42 4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           43 4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            44 4-3-4  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان      45 4- 4 تجزیه و تحلیل استنباطی           46 4- 5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 46 4- 6  آزمون فرضیه ها       47 4- 6-1 آزمون فرضیه اول   48 4- 6-2 آزمون فرضیه دوم    49 4- 6-3 آزمون فرضیه سوم   50 4-7 خلاصه فصل چهارم     51 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   52 5- 1 مقدمه          53 5- 2 نتیجه گیری از فرضیه ها          53 5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول      54 5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه دوم      54 5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه سوم      54 5- 3 نتیج گیری کلی از تحقیق           55 5- 4 پیشنهادات     55 ( منـــــابع و مـــــأخذ )         57 پرسشنامه 59

 • گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز

  احداث,پروژه,دانلود گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,زباله سوز,کاراموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,کارورزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,گزارش کاراموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,نیروگاه دانلود فایل گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز…

 • اصول مدیریت پروژه و ساخت

  اصول مدیریت پروژه و ساخت دانلود فایل اصول مدیریت پروژه و ساخت بخشهایی از متن: با توجه به پیشرفت روز افزون تكنولوژی در صنایع ساختمان سازی و حجم انبوه پروژه های عمرانی در كشور، توجه به دانش مدیریت پروژه در…

 • دانلود تحقیق آماده با عنوان مدیریت استراتژیك (راهبردی)

  پیشینه مدیریت استراتژیک,تاریخچه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک,تعریف استراتژی,تعریف مدیریت استراتژیک,دانلود تحقیق آماده با عنوان مدیریت استراتژیك (راهبردی),سطو,سیر تکامل پارادایم استراتژی,مزایای مدیریت استراتژیک,مصداق هایی از پارادایم,مفهوم پارادایم,نقش و ضرورت استراتژی در سازمان,ورود مفهوم استراتژی و سیر تحول آن در عرصه…

 • پایان نامه درباره زمین شناسی و روش کار

  پایان نامه درباره زمین شناسی و روش کار دانلود فایل پایان نامه درباره زمین شناسی و روش کار مقدمه و هدف مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی بعنوان مطالعات پایه نقش اساسی را در طرحهای آبخیزداری دارد زیرا با استفاده از…

 • پایان نامه بررسی تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره ی فرزندان در دبیرستانها

  بررسی تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره ی فرزندان در دبیرستانها,پایان نامه بررسی تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره ی فرزندان در دبیرستانها,پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) دانلود فایل پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی(مدیریت و برنامه…